Quách Gia

Quách Gia

quach gia
Thâm Cung Bí Sử
Quách Gia là nhân vật quan trọng giúp Tào Tháo thống nhất miền Bắc Trung Quốc. Quách Gia (170-207), tự Phụng Hiếu là quân sư, mưu sĩ trọng ...
0